حضرت يوشع (ع)

 

در زندگي در موقعيت و پست حساسي قرار ميگيرد . چون با گروهي سركش و مجرم سر و كار

 

پيدا ميكنيد كه لازم است آنها را ارشاد و راهنمايي كنيد اگر كاري را براي خدا انجام ميدهيد ،از

 

شكست در آن هراس نداشته باشيد ممكن است يك زن با شما به نزاع بر خيزد اگر صبور و

 

بردبار باشيد به نفع شما تمام مي شود . يك سفر دريايي در طالع شما ديده ميشود